WHO هشدار داده است که برای رفع محاصره در اروپا خیلی زود است