WHO ناامید است که چین هنوز COVID-19 را در تحقیقات وارد نکرده است