WHO رهنمودهای جدیدی را برای درمان COVID-19 منتشر کرده است