WHO در مورد نخست وزیر انگلیس صحبت می کند ، می گوید که فشار جدید 30٪ مرگ و میر را افزایش داده است