G20 وعده می دهد دسترسی مردم به واکسن های ضد COVID-19 را برای مردم تضمین می کند