COVID-19 در ASEAN تا 9 ژانویه: مالزی سفرها را تشدید می کند. فیلیپین دوباره پرش کرده است