COVID-19 در ASEAN تا 6 ژانویه: کل اتحادیه بیش از 36000 کشته. مالزی در معرض خطر است “