COVID-19 در آسه آن در 8 ژانویه پایان می یابد: اندونزی 10،600 مورد جدید در روز. مالزی درگذشت