COVID-19 در آسه آن در 17 ژانویه پایان می یابد: تعداد موارد در اندونزی بیش از 900000 نفر است