COVID-19 در آسه آن در 10 ژانویه پایان می یابد: موارد بیماری و مرگ در میانمار