COVID-19 در آسه آن تا 3 ژانویه: تایلند اقدام قاطعانه در “منطقه قرمز” انجام می دهد