COVID-19 تا ساعت 6 صبح روز 2 ژانویه: بیش از 84.2 میلیون مورد در جهان. این سری از کشورها