COVID-19: بسیاری از استان ها از دولت ژاپن می خواهند كه وضعیت اضطراری اعلام كند