COVID-19 اپیدمی: چین کنترل بیماری را شدیدتر می کند