CDC ایالات متحده: تعداد بسیار کمی از افراد پس از واکسیناسیون COVID-19 دریافت می کنند