AstraZeneca پیشنهاد می کند تا 8 میلیون دوز برای اتحادیه اروپا افزایش یابد