86 مورد نوع جدید SARS-CoV-2 از آفریقای جنوبی ، برزیل شناسایی شده است