800000 روس واکسن COVID-19 را دریافت کرده و گواهی دیجیتال دریافت کرده اند