2 تن کوکائین کشف و ضبط شده در زغال سنگ مخفی شده است