11000 ظرف بستنی به ظن حاوی قطعات فلزی کشف و ضبط شد