یک نظرسنجی نشان می دهد که در صورت پیوستن آقای ترامپ تعداد زیادی از رای دهندگان جمهوری خواه به این حزب خواهند پیوست