یک قایق گشت دریایی اسکاتلند یک قایق ماهیگیری ایرلندی را رهگیری کرد