یک قایق در DRC غرق می شود ، بسیاری از مردم می میرند