کنگره جدید آمریکا برای اولین بار تشکیل جلسه می دهد