کنگره آمریکا پس از اعتراض به قیمت ، جلسه شمارش آراoral انتخابات را از سر می گیرد