کشورهای جنوب شرقی آسیا همچنان گزارش هزاران مورد COVID-19 را گزارش می دهند