کشورهای جنوب شرقی آسیا به ثبت موارد بیشتر COVID-19 ادامه می دهند