کریدور شمال و جنوب به یک پروژه بالقوه ادغام در قاره اوراسیا تبدیل خواهد شد