کره 3 مورد دیگر از آنفلوانزای مرغی بسیار بیماریزا را کشف کرده است