کره لیستی از 21 کشور را که از قرنطینه معاف نشده اند ، منتشر کرده است