کره قبل از سال جدید چینی به مشاغل کوچک کمک اضطراری می کند