کره شمالی متناسب با شرایط جدید بازنگری در اساسنامه حزب را تصویب کرده است