کره جنوبی نوع SARS-CoV-2 را در مبارزه با آن چالش برانگیز می داند