کره جنوبی می خواهد ژاپن به قربانیان کار اجباری غرامت پرداخت کند