کره جنوبی محفظه عایق فشار منفی قابل حمل را برای مدیریت COVID-19 ایجاد می کند