کره جنوبی از کره شمالی می خواهد به درخواست گفتگو پاسخ دهد