کتاب هایی که 30 سال پیش در مورد آمریکا نوشته شده بود ناگهان در چین 2500 دلار قیمت داشتند