کامبوج 12 مورد بازگشت COVID-19 از تایلند را ثبت کرده است