کامبوج قبل از پایان مهلت به روز شده NDC برای کنوانسیون چارچوب پایان یافت