کامبوج از اولین بهره برداری از نفت و گاز دریایی استقبال می کند