کاستاریکا در سال 2020 یک مقدار رکورد دارویی کشف و ضبط کرد