کارگر زن زن پرتغالی پس از 48 ساعت واکسیناسیون علیه COVID-19 درگذشت