ژاپن – یک درس تلخ در مورد غیرقابل پیش بینی بودن COVID-19