ژاپن و مکزیک توافق کرده اند که از افزایش تعداد اعضای CPTPP حمایت کنند