ژاپن و اندونزی هزاران مورد از COVID-19 را در 6 ژانویه ثبت کردند