ژاپن هنوز زمان واکسیناسیون گسترده واکسن ها را تعیین نکرده است