ژاپن در حال بررسی وضعیت اضطراری در توکیو در 7 ژانویه است