ژاپن در حال بررسی وضعیت اضطراری این هفته در توکیو است