ژاپن به دلیل COVID-19 وضعیت فوق العاده ای را در توکیو اعلام کرد