ژاپن برخی اقدامات را برای جلوگیری از همه گیری پس از لغو وضعیت اضطراری حفظ کرده است